Fysioterapia

etäpuheterapia

NorTher toimii Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen (puheterapia) palveluntuottajana Lapin vakuutuspiirin alueella.

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka kattaa seuraavat osa-alueet:

  • Puhe
  • Kieli
  • Ääni 
  • Kommunikaatio ja vuorovaikutus
  • Lukeminen ja kirjoittaminen
  • Oraalimotoriikka
  • Nieleminen
  • Puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät (AAC)

Puheterapeutti on Valviran laillistama ammattihenkilö, jonka koulutuksena on filosofian maisterin tutkinto logopedian koulutusohjelmasta. Puheterapia sisältää tutkimisen, kuntoutuksen ja ohjauksen. Terapia voi toteutua joko yksilö- tai ryhmäterapiana. Yhteistyö asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa on tiivistä, ja kotiin tai muuhun toimintaympäristöön annettavat harjoitukset ovat olennainen osa terapiaa.

Puheterapiassa asiakkaat voivat olla kaikenikäisiä. Puheterapiaan ohjautuvilla lapsilla kielen, puheen ja/tai vuorovaikutuksen vaikeuksien taustalla voi olla kehityksen viivästymä, erityinen kielenkehityksen vaikeus, kuulovamma, kehitysvamma, autismi tai autismin kirjon piirteet.

Aikuisilla vaikeudet ovat usein seurausta sairastumisesta tai vammautumisesta. Tavallisimpia aikuisten puhemotoriikan ongelmien, kielellisten vaikeuksien sekä nielemisvaikeuksien aiheuttajia ovat aivoverenkiertohäiriöt (AVH), etenevät neurologiset sairaudet (esim. Parkinsonin tauti, MS-tauti ja ALS) sekä päävamman aiheuttaneet liikenneonnettomuudet ja tapaturmat.

Terapeutit